Rivning av konstruktioner som innehåller hälsofarliga material

Asbest är ett material som på senare år har visat sig vara hälsofarligt och arbetsmiljöverket har strikta regler för hur detta ämne skall hanteras i yrkessammanhang. Dock är dessa regler inte tvingande då man som privatperson hanterar Asbest, men av hälsoskäl och miljöskäl är det ändå en bra sak att läsa på innan man drar igång med en renovering eller rivning.

Asbest förekommer väldigt ofta i så kallade eternitplattor och dessa finner man främst på fasader och tak. När eternitplattorna är orörda ligger asbesten kvar inne i plattorna och orsakar ingen skada för person eller miljö, men problemet uppstår först när man börjar såga, bända och borra i materialet. Vad som då händer är att asbetsfibrer frigörs i luften och dessa kan sen lätt inhaleras av människor i närheten. Även högtryckstvättning, blästring, målarskrapning och tryckluftsblåsning kan frigöra asbetsfibrer i luften.

Hur vet man då om det förekommer Asbest i det materialet som man tänker riva? Jo, Kolla på ritningen, där bör det framgå men generellt kan man säga att ämnet främst förekommer i byggnader uppförda före år 1979. Vad som också är viktigt att känna till är att ämnet finns i fler saker än i eternitplattor. Exempel på ställen där det kan förekomma är i, matt lim, golvbeläggningar, plastmattor och golvplattor, kakelfix och fog, fönsterbänkar, ventilationstrummor, värmepannor, kakelugnar, rörisolering. Så som ni ser kan det finnas på många stället och därför bör man noga kolla upp saken innan man väl börjar riva.

Det är även viktigt att känna till hur materialet skall hanteras efter demontering. Arbetsmiljöverket rekommenderar då att man lägger det i täta plastsäckar som är väl förslutna, dessa skall sedan märkas med varningstexten ”Asbest” och lämnas till närmaste avfallsanläggning. Ibland händer att vissa kommuner tar betalt för att ta emot Asbest. Rekommendationen vid hantering är halvmask med P3-filter samt skyddshandskar och skyddskläder för engångbruk.